Sunday, February 19, 2017

Potreban dr stomatologije u Kovacici

Дом здравља "Ковачица"
ДОМ ЗДРАВЉА «КОВАЧИЦА»
Ковачица, Штурова 42
Број: 190/17-1
Дана: 14.02.2017.На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7– 9. Колективног уговора код послодавца Дом здравља «Ковачица», и одлуке директора Дома здравља «Ковачица» бр: 190/17 од 14.02.2017.г., директор Дома здравља «Ковачица» расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос


1. 
Дом здравља "Ковачица"
ДОМ ЗДРАВЉА «КОВАЧИЦА»
Ковачица, Штурова 42
Број: 190/17-1
Дана: 14.02.2017.На основу члана 23. Статута Дома здравља «Ковачица», чланова 7– 9. Колективног уговора код послодавца Дом здравља «Ковачица», и одлуке директора Дома здравља «Ковачица» бр: 190/17 од 14.02.2017.г., директор Дома здравља «Ковачица» расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос


1. Доктор 
стоматологије - 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.
Опис посла: Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Дому здравља «Ковачица»
Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

За радно место из тачке 1. Огласа:
  • VII1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет и
  • положен стручни испит
Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Ковачица» Ковачица, Штурова 42 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу Дома здрављa «Ковачица», са назнаком „За оглас“. 

Уз пријаву на јавни оглас се подносе у оригиналу или овереној фотокопији: 
за радно место под бројем 1 - диплома – уверење о завршеном стоматолошком факултету; доказ о упису у именик Стоматолошке коморе; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ да се против кандидата не води кривични поступак,  да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда). 

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Оглас се објављује 
на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, у публикацији «Послови» и на огласној табли  НСЗ – Испостави Ковачица и веб сајту Дома здравља «Ковачица». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији «Послови». 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

                                                                                                                                Директор ДЗ «Ковачица»
                                                                                                                                др Драган Јосифовић

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.