Sunday, March 6, 2016

Posao za doktora stomatologije u Novom Sadu

Завод за здравтсвену заштиту студената Нови Сад
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НОВИ САД

На основу Одлуке директора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, број 257 од 01.03.2016. године расписује се

ОГЛАС
за пријем у радни однос на одређено време

За радно место „доктор стоматологије“ ............. 1 извршилац.

Опис послова: прегледа стање уста и зуба пацијената, утврђује здравствено стање зуба и спроводи терапију каријеса и компликације каријеса. Примењује савремене методе лечења. Утврђује здравствено стање меких ткива, усне дупље и спроводи терапију обољења. Врши екстракцију зуба, спроводи превентивну и терапију пародонталних обољења. Утврђује постојања дентогених фокуса, спроводи терапију и отклањање истих. Учествује у дијагностицирању ортодонтских аномалија и упућује на специјалистичко лечење. Обавља перманентно здравствено васпитање и просвећивање студената. Учествује у организованим, превентивним програмима. Пружа хитну медицинску помоћ из подручја свог рада. Даје стручно мишљење код повреда или болести уста и зуба. Прати и одређује успешност дијагностичко терапијских поступака. Сарађује са осталим специјалистима у дијагностицирању и лечењу тежих оралних обољења. Прати савремена достигнућа у стоматологији и примењује их у раду. Учествује у организовању и спровођењу стручног надзора. Води уредну медицинску докуметацију и подноси извештаје о свом раду. Обавља и друге послове своје струке утврђене планом рада и по налогу начелника, помоћника директора и директора и њима одговара за свој рад.

Радни однос  заснива се на одређено време од једне године, са пуним радним временом.

Кандидати морају да поседују  VII 1 степен стручне спреме – завршен Стоматолошки факултет и положен стручни испит за самосталан рад као доктор стоматологоје.

Кандидати морају да имају годину дана радног искуства.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Нови Сад.

Пријаве са доказима о испуњености услова се подносе поштом или лично на одресу Завод за здравтсвену заштиту студената Нови Сад, Др Симе Милошевића 6, са назнаком „за оглас“.

Заинтересовани кандидати треба да приложе потребну докуменацију: диплому о стеченом образовању, потврду о положеном стручном испиту (оверене фотокопије), потврду о радном искуству, ради доказа о испуњености услова и молбу са краћом биографијом.

Оглас важи од  09.03.2016. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Директор Завода
Проф.др Веселин Дицков